Onze eigen identiteit…

 

Opdracht 1 :  het christelijk paspoort van onze school : dialoogschool

We zijn een vrije school waar christelijke waarden en normen centraal staan. Verdraagzaamheid en het aanvaarden zoals we zijn is voor ons heel belangrijk.

Dit doen we door elkaar te respecteren. Geloof wordt niet opgedrongen. We laten ruimte voor vragen en twijfels.

Met de kinderen gaan we in dialoog tijdens activiteiten zoals filosoferen, verhalen vertellen, poppenspelen, klasgesprekken, godsdienst- en bezinningsmomenten,

acties rond Broederlijk Delen, kinderforum, vieringen in de schoolkapel en daarbuiten enz...

De kinderen leren zich inleven in andere standpunten en situaties. Ze leren omgaan met gevoelens en leren zichzelf ook beter kennen.

Het toverbos, een doos en het huis vol gevoelens en de axenroos zijn daar een duidelijk voorbeeld van.

Op die manier willen we ervoor zorgen dat kinderen weerbaar in het leven staan en zich hierdoor zorgzaam kunnen inzetten voor anderen rondom hen.

De leerlingen groeien dan ook naar een eigen verantwoorde beslissing inzake geloven en leven.

Als leerkrachten vormen we een sterk team om hen op een kwalitatieve manier te onderwijzen en mee op te voeden.

De ganse school biedt samen met de parochie of federatie een warm en open klimaat waar vertrouwen en eerlijkheid centraal staan.

 

Opdracht 2 : wat bieden we de kinderen om tot een gelukkig en vol leven te komen?

 

Kinderen zijn uniek en ontwikkelen elk op hun  manier. Ze leren door vallen en opstaan.

We benaderen alle kinderen, ook mét hun beperkingen op een positieve manier en zetten hun eigen talenten in de kijker.

Dit doen we op een verantwoorde en professionele wijze. Er is steeds een rijk aanbod met een verticale en horizontale samenhang.

We laten de kinderen de wereld ontdekken door samen te werken rond hedendaagse projecten en moderne thema's.

Hierin maken wij als leerkrachten soms ook samen met de kinderen een bewuste keuze.

We zorgen ervoor dat het kind goed zelfstandig kan functioneren in verschillende situaties en leren het op deze manier problemen oplossen

om zo zijn oriëntatie op de wereld beter te ontwikkelen.

Het kind kan zelfstandig keuzes maken en krijgt de kans zich verder te versterken in zijn totale persoonlijkheidsontwikkeling.

Leerkrachten zorgen ervoor dat historisch en geografisch besef bij de leerlingen kan groeien, maar ook dat ze kunnen omgaan met

technische processen en media en rekening kunnen houden met de natuur.

Onze kinderen leren reeds op jonge leeftijd genieten van kunst en leren zich expressief uit te drukken.

Zowel wiskunde als taalontwikkeling lopen als een rode draad doorheen al deze processen.

 

 Opdracht 3 : zin in leren ...  zin in leven

 

Als leerkrachtenteam proberen we zoveel mogelijk ons kwaliteitsvol onderwijs te versterken.

In onze dagelijkse klaspraktijk leggen we het accent op de groei van elk kind en zijn welbevinden.

We laten het kind sterk worden in zijn autonomie. We ondersteunen het bij het ontwikkelen van zijn competenties en zorgen

voor een sterke verbondheid met de school als groep. Er wordt gezorgd voor een aangename werksfeer voor leerkrachten én leerlingen.

De school biedt een leerrijke omgeving aan vol uitdagingen. De klaslokalen worden jaarlijks verrijkt met een uitgebreid materiaalaanbod, genoeg voor elk kind.

We streven naar hedendaagse handleidingen en modern IT-materiaal.

De leerkrachten proberen creatief om te gaan met het lesgeven en testen nieuwe werkvormen uit vb. co-teachen en teamteaching....

Op die manier kunnen ook leerkrachten meegroeien met de voortdurend bewegende maatschappij.

Bijzondere aandacht gaat ook naar een gezonde levensstijl waarbij we de nadruk leggen op een gezonde evenwichtige voeding en veel beweging.

Zowel in de kleuterklassen als in de lagere afdeling  bieden we wekelijks vers fruit aan en zorgen dat kinderen voldoende water kunnen drinken. 

Op onze verschillende speelplaatsen krijgen alle kinderen de kans zich uit te leven. Er zijn speelkoffers voorzien met voldoende spelmateriaal voor elk wat wils.

Als leerkrachten leggen we de nadruk op het ontdekken van talenten tijdens het leer- en spelproces.

We willen er zijn voor onze leerlingen en zorgen ervoor dat ze zin krijgen om te leren en te leven.

 

Opdracht 4 : zorg

- verschillen ontdekken : een goed KVS is belangrijk om de specifieke noden van elk kind in kaart te brengen en een antwoord te kunnen bieden op hun zorgvragen

- gelijke onderwijskansen bieden: open communicatie tussen ouders en school. Tegemoet komen aan noden via MDO / handelingsplan / overlegmomenten ...

- specifieke noden: differentiatie en/of  noden aanpassen aan de behoeften van het lerende kind naar

mate van de draagkracht van de school

Elk kind krijgt een plaats in onze school. Hoe verschillend het ook is, we blijven het belangrijk vinden te geloven in de ontwikkeling van kinderen,

ook wanneer dit soms moeilijk gaat. Dit vraagt van de leerkrachten een professionele inzet en een groot engagement.

Daarom volgen we in team en individueel regelmatig gerichte nascholing.

Met een goed kindvolgsysteem kunnen we de specifieke noden van elk kind in kaart brengen en antwoord zoeken op hun zorgvragen.

Overlegmomenten met teamleden zoals zorgcoördinator, zorgjuf en directie proberen we de aanpak

af te stemmen op de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling.

Een goede,duidelijke communicatie naar en mét de ouders staat daarom ook centraal.

Ouders spelen een cruciale rol bij de opvoeding en de ontwikkeling van hun kind. We proberen dan ook met beide ouders een actieve en goede relatie op te bouwen.

In de kleuterklassen gebeurt dit op regelmatige basis via een heen-en weerschriftje.

Ook in de lagere afdeling wordt er op verschillende manieren grondig geëvalueerd.

Ouders worden uitgenodigd voor een gesprek, indien nodig verschillende malen tijdens het schooljaar.

Elke dag opnieuw proberen we zo stap voor stap  gelijke onderwijskansen te bieden aan alle kinderen.We kijken wat ze al kunnen ,

hoe zelfstandig ze zijn en wat ze nodig hebben om verder te groeien en zich goed te voelen.

Elke leerling heeft recht op redelijke aanpassingen die obstakels uit de weg ruimen, en ervoor zorgen dat hij kan deelnemen aan het onderwijs op school.

Daarom is remedïeren en differentiëren  een must in elke klas.

Waar het daarnaast nog nodig is zorgen we voor individuele, haalbare maatregelen zodat het kind ook hier zijn kans niet mist.

Wanneer de rechtstreekse hulp op school niet toereikend is doen we beroep op externe hulp.

Via CLB, logopedisten, kinesisten , revalidatiecentrum e.a.  kunnen  het kind en de leerkracht in hun zoektocht soms extra ondersteuning krijgen.

We beschikken als school over een grote draagkracht maar wanneer deze overschreden wordt gaan

we samen met de ouders op zoek naar een zinvolle overstap naar een school op maat.

 

Opdracht 5 : organisatie van de school (9 pijlers)

- doelgericht met een duidelijke structuur

- verantwoordelijkheidszin én de wil om samen te werken

- evalueren

- betrokkenheid van ouders

- samen beleid voeren (inspraakorganen)

- open staan voor vernieuwingen

- nascholing en/of professionalisering

- durven bijsturen van wat goed is en wat niet

- betrokkenheid van het gehele schoolteam

De school en zijn omgeving is een grote pedagogische gemeenschap waar we samen met de ouders verantwoordelijk zijn voor  een goede opvoeding van onze kinderen.

Daarbij gaan we doelgericht te werk met een duidelijke structuur onder gedeeld leiderschap.

De directie wordt bijgestaan door de zorgcoördinator, de beleidsondersteuner en de leerkrachten.

Samen onderzoeken we pedagogische en organisatorische vernieuwingen en kijken wat we als team haalbaar vinden voor onze dagelijkse schoolwerking.

De schoolraad kan steeds advies geven bij het nemen van beslissingen. Andere besluiten worden genomen door het schoolbestuur.

Leerlingen worden aangesproken op hun verantwoordelijkheden.

Leerkrachten investeren in  hun relatie met de leerlingen.

Het leerproces van elke leerling wordt regelmatig geëvalueerd en dit vanuit een brede zorg maar ook leerkrachten krijgen de kans zichzelf te reflecteren en te evalueren.

Zo kunnen ze zich via pedagogische werkdagen of navormingsdagen verder professionaliseren.

Doelgericht kiezen we onze prioriteiten die uitgaan naar groei en vernieuwing rekening houdend met de draagkracht van de school.

Samenwerken aan een geheel waar we iedereen als volwaardige partner beschouwen kan alleen maar ten goede komen van onze kinderen.

 

 
 
Joomla-Template by guenstige.shop-stadt.de & go-windows.de