Opvoedingsproject

 

Dit schoolreglement wil een leidraad zijn voor ouders en leerlingen op onze school. Deze tekst probeert in een notendop te verduidelijken waar de Don Boscoschool voor staat en hoe we onze doelen proberen te bereiken. Het biedt een overzicht van de organisatie binnen de school. Deze tekst kan niet al uw vragen beantwoorden, daarom bent u steeds welkom op school om uitleg te krijgen van de meest bevoegde persoon ter zake, dit kan de directeur zijn, maar ook de zorgcoördinator, de zorgleerkracht, de leerkracht, de gymleerkracht, de administratief bediende, de opvangjuf, de refterdame, de poetsdame…

 

Het individuele en totale kind.

Aan elk kind willen we maximale ontwikkelingskansen geven. We pogen daarom bij elk kind alle capaciteiten aan te spreken en zoeken naar een evenwichtig ontwikkelen van zowel hoofd, hart en handen (cognitieve – sociaal-emotionele en affectieve – motorische).

We proberen die aspecten van de persoonlijkheid waar het kind aanleg voor heeft of deze die dringend dienen gestimuleerd te worden, te ontdekken.

We besteden ook bijzondere aandacht aan het opvoedings- en/of leerbedreigde kind en waken erover dat het graag naar school blijft gaan. Wij willen de naam van onze school eer aan doen. Don Bosco nam het in de eerste plaats op voor de kinderen.

We zijn een katholieke school met Christus als voorbeeld, dit veronderstelt kansen aanreiken tot bewust leven, tot danken, tot vergeven. Het geloof neemt een centrale plaats in ons onderwijs en in onze opvoedingsprincipes.

 

Niemand eist dat een school katholiek is.                

Niemand wordt verplicht om een katholieke school te kiezen.

Maar… we zijn een katholieke school,

Dus veronderstelt dat voor iedereen op school een bezinning over de eigen identiteit.

 

Leerkracht – leerling – ouders.

De school moet als een “thuis” ervaren worden. Daarvoor zal de leerkracht zich extra inspanningen getroosten opdat een vertrouwenssfeer zou ontstaan in een aangename omgeving, zodat kinderen graag naar school komen. Geloof, liefde, geduld, verdraagzaamheid in en met het kind zijn daarbij de uitgangshoudingen. Ouders, leerkrachten en directie hebben een gedeelde verantwoordelijkheid wat de ontplooiing van ieder kind betreft.
Het is duidelijk dat er bijzondere aandacht moet zijn voor kinderen met leermoeilijkheden. Een open communicatie is heel belangrijk om snel en gepast te kunnen handelen ten voordele van het kind. Het kind zelf, de directeur, de leerkrachten, de zorgcoördinator, de zorgleerkracht, de ouders, het CLB en externen moeten zich daarom inspannen om als een team achter het kind te staan. Dit is een MDO (multi-disciplinair overleg).
Met alle betrokkenen kunnen we werken aan een duurzame oplossing van problemen. Niettemin kan een mogelijke oplossing betekenen dat we ergens anders hulp moeten zoeken.

Het MDO kan als dat nodig blijkt, advies inwinnen bij het volledige team. Het besluit dat na dit advies wordt genomen, wordt tijdens een persoonlijk gesprek met de ouders meegedeeld.

Geregeld informeel en formeel contact versterkt het goede contact tussen de ouders en de school en heeft een goede preventieve invloed.

Er zal gepast worden gereageerd op ouders met financiële, emotionele, sociale en of hygiënische moeilijkheden. Kinderen kunnen vanwege deze problemen niet worden geweerd.

Maar in familiale vreugde wil de school ook delen.

Bij de aanvraag tot inschrijving van kinderen met gedragsproblemen, met een geestelijke of lichamelijke handicap, wordt verwacht van de ouders dat zij dit uitdrukkelijk melden en dat zij daarom kiezen voor de meest optimale begeleiding mogelijk. Daarvoor moeten onderwijskundige, medische, praktische en technische mogelijkheden en bezwaren elk apart worden beschouwd. Ouders moeten in deze kwestie begrijpen dat een gewone basisschool op dit vlak erg beperkt is.

Van de ouders verwachten wij dat zij in hun kritische opmerkingen steeds opbouwend zijn. Enkel samen kan een ‘betere’ school gemaakt worden.

In de diverse organen (oudercomité, schoolraad, Kinderforum) maken de ouders, hun afgevaardigden en de leerlingen hun opmerkingen over aan de leerkrachten en de directeur. Hoewel zij in die organen slechts een adviserende rol hebben, rekenen de ouders en de leerlingen toch op de luisterbereidheid vanwege leerkrachten en directeur. De ouders tonen eveneens begrip voor de gemotiveerde opmerkingen van leerkrachten en directeur.

 

De school in het dagelijkse leven.

Hygiëne

Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de hygiënische lichaamsverzorging van kinderen. Een gebrek aan hygiëne of verwaarlozing is een bepalende factor in de hele ontwikkeling van elk kind. Ouders worden op de hoogte gebracht van de vaststellingen en aangemaand de situatie van hun kind te verbeteren. Het CLB wordt van deze vaststellingen en aanmaningen op de hoogte gebracht. In bepaalde gevallen treden zij op en nemen de zaak zelf ter harte.

Schoolverzuim

De kerntaak van een school is nog steeds onderwijs verschaffen. Met die gedachte voorop vragen wij met aandrang aan de ouders om op te treden bij spijbelen en om schoolverzuim te vermijden. Ook bij kleuters is dagelijks onderwijs een stimulerende factor. Te laat komen stoort en is een geldige reden om bij herhaling te worden gemeld aan het CLB.

Conflicten

Twisten, ruzies en onenigheden tussen de leerlingen zullen op een serene manier worden aangepakt. Straffen worden gemotiveerd in een gesprek, lof uiten is soms een betere manier om tot ander, meer gewenst gedrag te komen. Voor ongewenst gedrag kan het beleidsplan, verder in deze brochure, worden geraadpleegd.

Opvang

De voor- en naschoolse opvang wordt ingericht volgens de strikte zin van het woord. Onze opvang is bedoeld voor korte opvang, maar toch wordt een variatie aan aangepaste materialen aangeboden. Geleide activiteiten worden niet georganiseerd, dit kan in de gemeentelijke opvang wel (buitenschoolse opvang).

Kinderen kunnen steeds ’s middags op school eten. We stimuleren toch dat wie thuis kan eten, dit ook doet. Een schoolrefter kan niet op tegen een huiselijke maaltijd in gezinsverband.

Infoverstrekking

Ouders worden regelmatig geïnformeerd en bevraagd langs een halftrimestrieel schrijven van de directeur en langs formele contacten : schoolagenda en heen-en weerschrift(blad), rapporten, oudercontacten en persoonlijke afspraken met directeur of leerkrachten. Er zijn muurkranten voor schoolraad en oudercomité en voor dringende zaken te raadplegen op het Voetbalpleintje en op het Ravottersplein.

De rapporten zijn opgesteld volgens doelstelling van de toetsen, behalve het lange-termijnrapport. Elk rapport en elke doelstelling worden gequoteerd op 10 of op procent. De leerkracht heeft ruimte tot persoonlijk commentaar of aanmoediging. Elke opmerking mag worden beschouwd als weloverwogen en is een uiting van bezorgdheid.

De rapporten worden na inzage gehandtekend door één of beide ouders. Elke ouder heeft recht op informatie, tenzij een rechterlijk arrest iets anders vermeld. Zie voor dit onderdeel verder in de brochure.

 

Ons advies voor uw kind

Adviezen als zittenblijven of een doorverwijzing naar het bijzonder onderwijs zijn voor ouders een taaie brok om te aanvaarden, maar zijn ook voor de leerkracht en de directeur moeilijke beslissingen. Een dergelijk advies zal steeds gebeuren onder begeleiding van de CLB-afgevaardigde. We benadrukken dat het welzijn en de toekomstperspectieven van uw kind in ons advies het belangrijkste zijn. Gelieve dan ook uw tijd te nemen om de overstap grondig voor te bereiden voor u en uw kind.

 

Na te streven doelen en schoolorganisatie.

De ontwikkelingsdoelen/eindtermen pogen we bij zoveel mogelijk kinderen te realiseren als minimaal na te streven doelen vanuit de leerplannen van het katholiek onderwijs in Vlaanderen. Dit zijn de leerplannen wiskunde, taal, wereldoriëntatie, muzische opvoeding, Frans, godsdienst en bewegingsopvoeding.

Om extra tegemoet te komen aan opvoedings- en leerbedreigde kinderen worden jaarlijks prioriteiten vooropgesteld. Navorming van leerkrachten wordt bepaald door die prioriteitenkeuze en kan zowel individueel als teamgericht worden georganiseerd en gevolgd.

Godsdienst

In de godsdienstlessen die door alle leerlingen verplicht gevolgd worden, komt de christelijke levensbeschouwing uitdrukkelijk ter sprake. De godsdienstlessen ondersteunen de levensbeschouwelijke ontwikkeling van de kinderen. We wensen kinderen te zien als dragers van de eigen traditie en cultuur.

Klassenindeling

Leerlingen worden ingedeeld in klassen volgens geboortejaar. Bij de kleuters kunnen twee leeftijdengroepen in één klas worden samengezet. De volledige klassengroep volgt dan het programma van de oudste kinderen, met een aanpassing voor de jongsten. Een éénmalig doorschuiven van een kleutergroep naar een andere leeftijdengroep kan gebeuren na een vakantie.

De toewijzing van de leerkrachten aan elke klas is de beslissing van de directeur, hierin geadviseerd door de leerkrachten. Het voorstel van de directeur wordt besproken door het leerkrachtenteam tijdens een algemene personeelsvergadering en wordt voorgelegd aan de schoolraad, die adviseert. Het schoolbestuur neemt nota en bekrachtigt of beslist. Tegen deze bekrachtiging/beslissing is geen verhaal mogelijk.

Restlestijden en of extra lestijden worden aangewend bij de groepen met de grootste bevolking of in klassen waar extra zorg aangewezen is.

De kinderverzorg(st)er wordt ingeschakeld bij de jongste kleuters en peuters.   Hij/zij organiseert in de hele kleuterafdeling gerichte activiteiten rond hygiëne, dit echter niet volgens een strikt programma.

Er zijn leermeesters bewegingsopvoeding in kleuterafdeling en lagere afdeling. Zij beschikken over een volledig uitgeruste gymzaal. Het gemeentelijk zwembad wordt gehuurd.

Een leerkracht is ICT-coördinator, met als doel nascholing van het team en het optimaal houden van de apparatuur en programma’s. Tevens stippelt deze ICT-coördinator een leerlijn uit voor de hele school.

De zorg op school wordt georganiseerd en gecoördineerd door de zorgcoördinatoren voor kleuterafdeling en lagere afdeling. De zorgleerkracht van de eerste graad werkt nauw met hen samen.

De directeur evalueert de leerkrachten en het ander personeel.

Zorg op school

De zorgklas is beperkt tot eerste en tweede leerjaar – tot langdurig afwezigen van elk leerjaar – tot anderstaligen die niet door externen kunnen worden begeleid. In de andere leerjaren wordt de eerstelijnszorg door de titularissen verricht of door de eventuele ambulante leerkracht.

We verbreden onze zorgen voor kinderen wiens ontwikkeling anders verloopt dan verwacht (sneller of trager). Hier stoten we op “bijzondere zorgvragen”. Voor deze bijzondere zorgvragen werken we als school samen met ouders, CLB, scholen voor buitengewoon onderwijs (GON), gespecialiseerde centra en externen (logo, kine). De zorgcoördinatoren staan in voor de algehele coördinatie tussen de partijen. De zorgcoördinatoren zijn voor de ouders makkelijk telefonisch te bereiken op het schoolnummer. Er kan meteen een afspraak worden vastgelegd.

De afspraken tussen school en CLB zijn vastgelegd in een beleidsovereenkomst.

Leermiddelen

Alle materialen, toestellen, leermethodes, leermiddelen, meetinstrumenten, beeldmateriaal, audiomateriaal, instrumenten… nodig voor het bereiken van de eindtermen, worden voorzien door de school.

ICT-onderwijs kan in een aangepast computerlokaal. Er is internetaansluiting in elk leslokaal. De oudste kleuters hebben de beschikking over computers in de klassen, waar bij het gebruik de nadruk vooral ligt op handigheid en educatieve software.

Er wordt intensief gebruik gemaakt van digitale borden in elke klas.

Jaarlijks worden de methodes, het aanbod en de materialen geoptimaliseerd, vervangen of aangevuld.

Bij de besteding van de werkingsmiddelen wordt een evenwicht gezocht tussen leermiddelen, pedagogische en culturele activiteiten en infrastructuurwerken.   Bijdragen van ouders staan vermeld in deze brochure.

Vervoer voor pedagogische activiteiten wordt deels bekostigd door de ouders, deels door de school, deels door subsidiëring, afhankelijk van de aard van de activiteit of uitstap.

Extra

Om tegemoet te komen aan een sportieve tijdsbesteding worden ploeg- en individuele sporten aangeboden en gepromoot in schools en buitenschools verband : in spelvorm, recreatieve vorm en competitievorm. Ouders staan in voor het vervoer van het eigen kind.

Er is een speelplaatsbeleid voor elke speelplaats, zowel voor de kleuterafdeling als voor de lagere afdeling.

Via schoolpastoraal wordt de binding school – parochie nauwer aangetrokken. Dit vertaalt zich in een aantal geplande acties. Hiervoor is een werkgroep van leerkrachten opgericht. De acties worden weergegeven in de kalender, maar kunnen elk jaar wijzigen.

Inspraak

De leerlingen hebben een eigen inspraakorgaan, het Kinderforum. Dit Kinderforum wordt samengesteld uit een vertegenwoordiger van elke klas van de lagere afdeling bij het begin van elk schooljaar. Elke klas kiest de eigen vertegenwoordiger. Dit Kinderforum komt samen op vraag van de directeur, van een leerkracht/personeelslid, van een klassengroep of van een oudergroep. Het Kinderforum heeft een adviserende rol.

 

Gezondheid

We streven een haalbaar gezondheidsbeleid na. Dit vertaalt zich in duidelijke afspraken.

Een koekentrommel voor kleuters en eerste graad. Deze kinderen krijgen dagelijks een koek na de middag, hiervoor wordt een bijdrage aan de ouders gevraagd. Snoep is voor thuis.

Het fruitproject : wekelijks eten de kinderen op woensdag een stuk fruit. Dit fruit wordt gesubsidieerd door de overheid en wordt voor een stuk door de ouders bekostigd. Ouders van het oudercomité wassen, schillen en verdelen het fruit. We stimuleren de kinderen en hun ouders om dagelijks een stuk fruit te eten op school als “gezonde snoep”.

Bij verjaardagen is het leuk als er wordt getrakteerd, maar traktaties moeten kleinschalig blijven : een koek of misschien een boekje of spelletje voor de klasbibliotheek. Meer is te veel en willen we ook beperken. Spreek liever af met de leerkracht, een feestje bij de kleuters met koek is even leuk, oudere kinderen worden zeker in het zonnetje gezet in de klas.

De afvalberg is een probleem, daarom bannen we alle éénmalige verpakkingen op school : geen blikjes, brikjes, folie, zakjes…

Tijdens de dag en bij de maaltijden drinken de kinderen water. Elk kind brengt een herbruikbare fles met water mee. Wie door de voorraad heen is, krijgt water van de school. Frisdranken worden geweerd en terug mee gegeven naar huis.

Stop voldoende afwisseling in de lunchpakketten van uw kind.

Wij bieden op school ook gesubsidieerde zuivelproducten aan. Hiervoor bestelt u telkens voor een langere periode.

Op de speelplaatsen moeten kinderen bewegen. Door gerichte aankopen bieden wij hen een grote keuze aan speelgoed. Spelletjescomputers belemmeren die nodige beweging, daarom laten we het niet toe.

Communicatiemiddelen worden niet gebruikt tijdens de schooldag. Kinderen mogen de telefoon van de school gebruiken bij onverwachte omstandigheden. Misbruik van GSM’s zoals filmen of fotograferen van mensen op school en die beelden verspreiden op het internet is een inbreuk op de privacy en zal desnoods leiden tot sancties.

Deze brochure kan jaarlijks wijzigingen ondergaan.

 
 
Joomla-Template by guenstige.shop-stadt.de & go-windows.de